"PITKÄÄ IKÄÄ -

HYVÄÄ TERVEYTTÄ"

Ruskat Toiminta Ajankohtaista Liity mukaan!
 
 
 
Yhteystiedot:
Akaan Seudun Ruskat ry
 

Tuulia Passila, puheenjohtaja
050 5759288 tuulia.passila(at)pp.inet.fi

 


 
 
 
 

 

 

 
 
 
TIETOSUOJASELOSTE: Akaan Seudun Ruskat ry

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § Laadittu 26.3.2019 / puheenjohtaja Tuulia Passila

1 Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Akaan Seudun Ruskat ry (jäljempänä yhdistys) Yhteyshenkilö: jäsensihteeri

2 Rekisteröidyt

Jäsenrekisteri, jossa käsitellään yhdistyksen jäsenistön henkilötietoja.

3 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on yhdistyksen jäsenistön henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana. Rekisteri ei sisällä yhdistyksen jäsenistön henkilötunnuksia. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. Henkilötietoja käsitellään jäsenistön koolle kutsumista ja tiedotusta sekä jäsenmaksun suorittamista varten. Hallituksen jäsenten nimitiedot käsitellään jäsenistölle lähetettävää tiedottamista varten.

4 Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilötietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Rekisteröidyn henkilön - etu- ja sukunimi - postiosoite - kotipaikka - hallituksen jäsenten puhelinnumerot ja sähköposti-osoitteet - mikäli yhdistyksen hallitukseen kuulumaton henkilö on antanut puhelinnumero- ja sähköpostiosoitetiedot, ne on mainittu ko. jäsenen kohdalla.

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot kerätään yhdistyksen jäseneltä itseltään.

6 Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisteröidyn henkilötiedot ovat digitaalisessa muodossa. Tiedot ovat myös paperiversiona yhdistyksen jäsenluottelossa. Käyttöoikeus on rekisterinpitäjällä tai hänen estyneenä ollessa yhdistyksen puheenjohtajalla.

7 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttavan rekisterinpitäjän vaihduttua yhdistyksen toimintakansio siirtyy uudelle rekisterinpitäjälle.

8 Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on yhdistyksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Kun tietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen.

10 Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia yhdistyksen henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai henkilötietojensa poistamista tai tietojensa käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisteröidyllä on Henkilötietolain 30 §:n mukaan mahdollisuus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaan jne. varten.

12 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13 Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt ja kysymykset tästä tietosuojaselosteesta sekä muut yhteydenotot tulee tehdä Akaan Seudun Ruskat ry:n puheenjohtajalle. Yhteystiedot: Tuulia Passila Junkkarintie 6, 37800 Akaa p. 050 5759 288 tuulia.passila@pp.inet.fi

14 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa, mm lainsäädännön muuttuessa.
 
 

 

     
Etusivu    |   Ruskat   |    Toiminta    |   Ajankohtaista    |    Liity mukaan
Copyright © 2010 Akaan Seudun Ruskat ry